26.121

Wijziging organisatiewet sociale verzekeringen 1997Omdat het overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen is gebracht, worden sectorraden ingesteld die bestaan uit vertegenwoordigers van de sociale partners. De wetstekst spreekt hierbij van een "representatieve organisatie van werkgevers".

Dit wetsvoorstel introduceert een aanwijzingsconstructie waardoor ook ministers leden als vertegenwoordigers van de werkgever in de sectorraden kunnen benoemen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 oktober 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 november 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 670 van 10 december 1998.


Kerngegevens

ingediend

13 augustus 1998

titel

Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (overheidsvertegenwoordigers in sectorraden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten