25.172

Procedure toelating vluchtelingen



Dit wetsvoorstel regelt onder andere dat een asielzoeker slechts één aanvraag om toelating als vluchteling hoeft in te dienen. Wordt hij niet erkend als vluchteling, dan zal ambtshalve worden nagegaan of hij op humanitaire gronden een verblijfsvergunning kan krijgen.

Dit om te voorkomen dat twee verschillende procedures naast elkaar gaan lopen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 december 1997 door de Tweede Kamer aangenomen. SP, GL, Unie55+ en de heer Hendriks stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juni 1998 als hamerstuk afgedaan. GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 334 van 30 juni 1998.


Kerngegevens

ingediend

18 december 1996

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • staatssecretaris van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

7