27.095

Verhoging kinderbijslag met ingang van 1 januari 2000Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1994, 957) in verband met de verhoging van de kinderbijslag. Tevens zullen bepalingen uit die wet die reeds hun werking hebben verloren, vervallen.

Daarnaast wordt een aantal andere wijzigingen in de AKW en enkele wetten voorgesteld die de mogelijkheid laten vervallen van betaling van AOW- en Anw-uitkeringen in combinatie met aanvullende pensioenen door organen die hiervoor van de SVB vergunning hadden gekregen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 oktober 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 593 van 28 december 2000.


Kerngegevens

ingediend

4 mei 2000

titel

Wijziging van de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957) in verband met de verhoging van de kinderbijslag met ingang van 1 januari 2000 alsmede wijziging van een aantal andere wetten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst. Artikel I, onderdeel A en artikel II, onderdeel B, onder 2, treden in werking met ingang van 1 januari 2001. De artikelen III en IV treden in werking met ingang van 1 januari 2002


Documenten

7