27.209

Wet ondernemerspakket 2001Dit wetsvoorstel wil bestaande fiscale belemmeringen voor (startende) ondernemers zoveel mogelijk wegnemen en de kansen voor ondernemerschap verder vergroten.

De basis voor dit wetsvoorstel is in 1998 gelegd door de werkgroep Evaluatie en herziening fiscale tegemoetkomingen en faciliteiten voor ondernemers, onder voorzitterschap van C.J. Oort (commissie Oort II).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 november 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 december 2000 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 567 van 27 december 2000.


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2000

titel

Wijziging van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet ondernemerspakket 2001)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2001, uitgezonderd enkele artikelen


Hoofdlijnen

De maatregelen die onderdeel uitmaken van het Ondernemerspakket 21e eeuw zijn naast onderhavig voorstel over een aantal wetsvoorstellen verdeeld:

Onderhavig wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen:

  • omvorming vervangingsreserve in herinvesteringsreserve
  • fiscale begeleiding herstructurering land- en tuinbouw
  • verruiming doorschuifregeling
  • verruiming investeringsaftrek
  • regeling terugkeer uit de BV
  • verlaging kapitaalsbelasting naar 0,7 %
  • bestrijding ongewenste handel in verliezen en vervangingsreserves
  • reparaties in de vennootschapsbelasting
  • niet meer toestaan commerciële herwaardering
  • reparatie landbouwvrijstelling

Documenten