27.160

Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwingDit voorstel bevat de bepalingen die noodzakelijk zijn om de Wet stedelijke vernieuwing (Wsv) (26.884) in werking te laten treden.

Het voorstel bevat een aantal bepalingen, waaronder wijzigingen van andere wetten, die de overgang van de huidige situatie naar de nieuwe onder de Wsv gedetailleerd regelen

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel is op 19 oktober 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 november 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 505 van 30 november 2000.


Kerngegevens

ingediend

22 mei 2000

titel

Overgangsbepalingen met betrekking tot de Wet stedelijke vernieuwing (Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en, met uitzondering van de artikelen 16 en 17, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2000


Documenten