27.008

Afschaffing verplichte bundeling en integratie van gemeenschappelijke regelingen in samenwerkingsgebiedenDit wetsvoorstel brengt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in essentie terug tot een wettelijk kader voor de - vrijwillige - samenwerking tussen gemeenten voor de uitvoering van lokale taken.

Het doel van het voorstel is versterking van het lokaal bestuur, dat in staat moet zijn een zwaar lokaal takenpakket zelfstandig uit te voeren, en een krachtig provinciaal bestuur voor het uitvoeren van haar bovenlokale regisserende, integrerende en arbitrerende verantwoordelijkheden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 21 december 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 15 november 2005. Het voorstel is op 22 november 2005 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP en GroenLinks stemden tegen.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de Wijzigingswet Wgr-plus (29.532) .


Kerngegevens

ingediend

12 februari 2000

titel

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de afschaffing van de verplichte bundeling en integratie van gemeenschappelijke regelingen in samenwerkingsgebieden en daarmee samenhangende wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

De wijzigingen betreffen:

  • het schrappen van alle bepalingen die de verplichte bundeling en integratie en de indeling in samenwerkingsgebieden betreffen uit de Wgr. Dit betekent dat gemeenten in beginsel vrij zijn te bepalen met welke andere gemeenten (of andere partners) zij wensen samen te werken;
  • het schrappen van het goedkeuringsregiem en de registratie van intergemeentelijke samenwerking door de provincie;
  • het wijzigen van het aanwijzings- en opleggingsregiem.


Documenten

20