Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en enkele andere wetten waardoor er een structurele voorziening komt voor het regionale bestuur rond de grote steden binnen de bestuurlijke hoofdstructuur.

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) krijgt een extra hoofdstuk over een bijzondere vorm van intergemeenschappelijke samenwerking rond steden. Het regelt de totstandkoming van zogeheten plusregio's, waarbinnen verplichtend wordt samengewerkt met het oog op de aanpak van de complexe beleidsopgaven op het gebied van wonen, verkeer en vervoer, werken en stedelijk groen, die zich in en rond de steden voordoen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 21 december 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD, CDA en LPF stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 15 november 2005. Het voorstel is op 22 november 2005 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

Het wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de Afschaffing verplichte bundeling en integratie van gemeenschappelijke regelingen in samenwerkingsgebieden (27.008) .


Kerngegevens

ingediend

22 april 2004

titel

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op de instelling van plusregio's (Wijzigingswet Wgr-plus)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten