25.444

Aanpassing procedure benoeming burgemeester en commissaris van de KoningDit wetsvoorstel vergroot de invloed van de gemeenteraad en van de provinciale staten op de benoeming, herbenoeming en het ontslag van de burgemeester en de commissaris van de Koningin.

Deze vergrootte invloed komt met name tot uiting in het voorstel om de gemeenteraad bij benoeming van een burgemeester het recht van voordracht te verlenen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 september 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2001 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 358 van 31 juli 2001.

Naar aanleiding van de plenaire behandeling in de Eerste Kamer is het wetsvoorstel Enkelvoudige benoeming van de burgemeester of commissaris van de Koning (28.177) ingediend.


Kerngegevens

ingediend

5 juli 1997

titel

Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met een aanpassing van de procedure tot benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten