28.177

Enkelvoudige benoeming van de burgemeester of commissaris van de KoningDit wetsvoorstel verduidelijkt in de Gemeentewet en de Provinciewet de procedureregels voor de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de toezegging van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de Eerste Kamer tijdens de plenaire behandeling van de Aanpassing procedure benoeming burgemeester en commissaris van de Koning (25.444).

Op de door de gemeenteraad vast te stellen aanbeveling moeten twee personen staan. In een bijzonder geval (gemeentelijke herindeling, terugtrekken, ernstige ziekte of overlijden van een kandidaat) kan worden volstaan met een enkelvoudige aanbeveling. Met dit voorstel is alleen de minister bevoegd om te beoordelen of er sprake is van een bijzonder geval waarin mag worden volstaan met een enkelvoudige aanbeveling.

Tevens is op 4 april 2003 het wetsvoorstel Schrappen openbaarheid aanbeveling voor burgemeester en commissaris van de Koning en het burgemeestersreferendum (28.841) ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Beide wetsvoorstellen zijn per brief van 8 september 2003PDF-document door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingetrokken in verband met het nieuw ingediende wetsvoorstel Aanpassing procedure benoeming commissaris van de Koning en de burgemeester (29.012).


Kerngegevens

ingediend

3 januari 2002

titel

Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met een verduidelijking van de procedureregels inzake de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.