27.920

Invoering van accreditatie in het hoger onderwijsDit wetsvoorstel past de kwaliteitszorg van het hoger onderwijs in Nederland aan. Hiertoe wordt een systeem van accreditatie van opleidingen in het hoger onderwijs in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (WHW) geïntroduceerd. Het systeem heeft zowel betrekking op opleidingen van bekostigde als op aangewezen instellingen.

Het Nederlandse hoger onderwijs moet een krachtige positie op de internationale onderwijsmarkt verwerven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 februari 2002 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juni 2002 zonder stemming aangenomen.

De op 4 juni 2002 ingediende Motie-Schuurman (ChristenUnie) c.s. inzake differentiatie van collegegelden voor internationale topmasters (28.024 en 27.920, EK nr. 232e) is op 14 juni 2004 ingetrokken.

Het voorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Invoering van een bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (28.024).

De wet is opgenomen in Staatsblad 302 van 18 juni 2002.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 377 van 18 juli 2002.

De inwerkingtreding van enkele artikelen is opgenomen in Staatsblad 368 van 25 september 2003.


Kerngegevens

ingediend

13 september 2001

titel

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Het huidige stelsel van kwaliteitszorg is sterk nationaal georiënteerd. Vergelijking met buitenlandse instellingen op het gebied van de kwaliteit zal aan belang moeten winnen.

Met het begrip 'accreditatie' wordt bedoeld een 'keurmerk' dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld.

Accreditatie versterkt de nadruk op kwaliteit en zal de internationale vergelijkbaarheid van opleidingen op basis van kwaliteit bevorderen. Vergelijking van kwaliteit van opleidingen wordt het uitgangspunt in plaats van formele kenmerken zoals de duur van opleidingen of de herkomst van instellingen.


Documenten

13