De nieuwe Mijnbouwwet vervangt de laatste nog geldende Franstalige wet in Nederland. Het beoogt één overzichtelijk en helder kader te bieden voor een verantwoorde en doelmatige mijnbouw.

Tot op heden werd gewerkt met vier wetten, te weten de Mijnwet 1810, de Mijnwet 1903, de Wet opsporing delfstoffen en de Mijnwet continentaal plat. De nieuwe wet tracht deze wetten te integreren tot één Mijnbouwwet, geldend voor zowel het land als voor het continentaal plat.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 april 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 oktober 2002 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

23 september 1998

titel

Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen en met betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten (Mijnbouwwet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

15