28.733

Reparatiewet I FinanciënDit wetsvoorstel herstelt wetstechnische gebreken, zoals verschrijvingen en onjuiste verwijzingen, in een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Financiën. Daarnaast worden enkele wijzigingen van ondergeschikte aard aangebracht en wordt de Invoeringswet douanewetgeving ingetrokken, aangezien deze wet geen feitelijke betekenis meer heeft.

Het is de bedoeling om deze opschoning, die nadrukkelijk niet bedoeld is voor beleidsinhoudelijke wijzigingen, regelmatig te herhalen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 20 maart 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 april 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 214 van 27 mei 2003.


Kerngegevens

ingediend

16 december 2002

titel

Wijziging van diverse wetten op het terrein van het ministerie van Financiën, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen, alsmede intrekking van een wet die geen feitelijke betekenis meer heeft (Reparatiewet I Financiën)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de

wet wordt geplaatst


Documenten