28.762

Bestedingsvrijheid scholenDit wetsvoorstel vergroot de bestedingsvrijheid van scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Om de onderwijskwaliteit te verbeteren worden de bestaande budgetten voor onder meer management, personeelsbeleid en nascholing samengevoegd tot één schoolbudget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, dat scholen naar eigen inzicht mogen besteden.

Met het oog op de mogelijke invoering van lumpsumfinanciering kan een beperkt aantal scholen in het primair en speciaal onderwijs gedurende vier jaar deelnemen aan een experiment met lumpsumfinanciering voor de personeels- en exploitatiekosten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 september 2003 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2003 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 16 van 22 januari 2004.


Kerngegevens

ingediend

13 januari 2003

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met dien verstande dat de artikelen I tot en met III, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel B, en II, onderdeel B, terugwerken tot en met 1 augustus 2001 en met dien verstande dat artikel VII terugwerkt tot en met 1 september 2002


Documenten