28.744

Instelling Inspectoraat-Generaal VROM en verbetering doelmatigheid gegevensverstrekking met het oog op toezichtDit voorstel van wet versterkt de handhaving van regels door maatregelen in de uitvoering, ter bevordering van de samenwerking op het gebied van handhaving en uitbreiding van bevoegdheden.

In de eerste plaats maakt het de informatievoorziening doelmatiger, met name voor zover het informatie betreft met betrekking tot het milieubeheer, aan de inspectiedienst van het ministerie.

Ten tweede wordt de formele wetgeving aangepast aan de instelling van het Inspectoraat-Generaal VROM, dat vanaf 1 januari 2002 van start is gegaan. Daarin zijn de Inspectie Milieuhygiëne, de Inspectie Ruimtelijke Ordening, de Inspectie Volkshuisvesting en de Dienst Recherchezaken samengevoegd. Alle regelingen waarin sprake is van de oude inspectiediensten moeten worden aangepast.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 september 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 oktober 2003 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 december 2002

titel

Wijziging van diverse wetten in verband met de instelling van het Inspectoraat-Generaal VROM en ter verbetering van de doelmatigheid van gegevensverstrekking met het oog op toezicht

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten