29.224

Verlenging van de tijdelijkheid van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijdDit wetsvoorstel strekt ertoe de tijdelijkheid van de verblijfsvergunning asiel te verlengen van drie jaren tot vijf jaren. Hiermee wordt het huidige stelsel van verblijfsvergunningen in de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) verbeterd in die zin dat de periode waarna een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd kan worden verleend, aansluit bij dezelfde termijn die daarvoor in reguliere zaken staat.

Het voorstel maakt deel uit van een aantal maatregelen die er op gericht zijn verlening van internationale bescherming te beperken tot diegenen die zulks behoeven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 december 2003 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, VVD, CDA, SGP en LPF stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 15 juni 2004. Het wetsvoorstel is op 22 juni 2004 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, SP en GroenLinks stemden tegen.

De plenaire behandeling vond gezamenlijk plaats met wetsvoorstel Toetsing van vrijheidsontnemende maatregelen (28.749)


Kerngegevens

ingediend

29 september 2003

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, houdende verlenging van de tijdelijkheid van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten

15