28.848

Goedkeuring associatieverdrag Europese Gemeenschap met de Democratische Volksrepubliek AlgerijeDit wetsvoorstel keurt het op 22 april 2002 te Valencia overeengekomen Euro-Mediterraan associatieverdrag met Algerije goed (Trb. 2002, 121)PDF-document. Door middel van de sluiting van de Euro-Mediterrane associatieverdragen wordt voorzien in het kader van de versterking van het Middellandse-Zeebeleid van de Europese Unie dat begon in november 1995 met de Verklaring van Barcelona.

In het verdrag zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op onder andere de politieke dialoog, het totstandkomen van een vrijhandelszone, justitie, mensenrechten en vrede en veiligheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 maart 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de Groep Wilders stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 mei 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 april 2003

titel

Goedkeuring van de op 22 april 2002 te Valencia totstandgekomen Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds (Trb. 2002, 121)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

Evenals bij eerdere Euro-Mediterrane verdragen, zijn de belangrijkste elementen van dit verdrag de bepalingen inzake:

  • een regelmatige politieke dialoog
  • de geleidelijke totstandkoming van een vrijhandelszone, met inachtneming van de regeling in het kader van de Wereld Handelsorganisatie (WTO)
  • de versterking van de economische samenwerking in de breedste zin van het woord op terreinen die van belang zijn voor de betrekkingen tussen partijen
  • sociale en culturele samenwerking
  • financiële samenwerking, houdende gepaste financiële maatregelen, bestemd om bij te dragen aan de Algerijnse inspanningenop het gebied van economische hervorming en aanpassing, alsmede ter verbetering van het welzijn van de Algerijnse bevolking
  • verbintenissen en samenwerking op het gebied van de beperking van illegale immigratie, terug- en overname, rechtsstaat, bestrijding van drugs en het witwassen van geld
  • eerbiediging van de mensenrechtenen de democratische beginselen; dit vormt een essentieel onderdeel van het verdrag


Documenten