30.328

Nieuwe voorschriften op het gebied van taken en verantwoordelijkheden bij het vervoer van gevaarlijke stoffenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (wvgs) en de Wet milieugevaarlijke stoffen (wms) in verband met gewijzigde taken en verantwoordelijkheden zoals vastgesteld in verdragen. Hierdoor kan sneller worden voldaan aan de implementatie van internationale verplichtingen.

Met dit voorstel worden in de wvgs de reikwijdte ten behoeve van het bieden van een betere basis voor implementatie van geherstructureerde internationale vervoersregelgeving uitgebreid, de mogelijkheden om het wegennet voor het vervoer te wijzigen verduidelijkt, de reikwijdte ten aanzien van vervoer dat uitsluitend plaatsvindt binnen inrichtingen ingeperkt en de condificatie van de bestaande praktijk op het gebied van erkenningen verduidelijkt. De wijzigingen van de wms hebben betrekking op de bovenstaande aanpassingen in de Wvgs.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 maart 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 april 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 oktober 2005

titel

Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Wet milieugevaarlijke stoffen in verband met de nieuwe voorschriften inzake taken en verantwoordelijkheden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals deze in de internationale verdragen zijn gewijzigd

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten