28.652

Initiatiefvoorstel-Dittrich, Halsema en Van Nieuwenhoven Vaste boekenprijsDit initiatiefvoorstel van de leden Dittrich (D66), mw. Halsema (Groenlinks) en mw. Van Nieuwenhoven (PvdA) regelt wetgeving betreffende de vaste boekenprijs. Hierdoor valt de vaste boekenprijs niet onder de Mededingingswet.

Het wetsvoorstel beoogt voorwaarden te scheppen waaronder in Nederland ook voor de langere termijn een breed en divers aanbod van boeken in het Nederlands en het Fries beschikbaar kan zijn via een geografisch ruim gespreid net van boekhandels met een groot en gevarieerd assortiment.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 1 juli 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de VVD stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 oktober 2004 zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

28 oktober 2002

titel

Voorstel van wet van de leden Dittrich, Halsema en Van Nieuwenhoven houdende regels omtrent de vaste boekenprijs (Wet op de vaste boekenprijs)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarbij terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met eens daarbij te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zonodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.


Documenten