29.008

Reparatie BZK-wetgeving 2003Dit wetsvoorstel zorgt voor herstel van technische onvolkomenheden (gebreken en leemten) in een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en op enige aanverwante terreinen. Dit wetsvoorstel bevat geen beleidsinhoudelijke wijzigingen.

In de eerste plaats worden een aantal puur wetstechnische fouten verbeterd, bijvoorbeeld verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, wetswijzigingen waarbij een foutief artikel- of lidnummer werd genoemd. In de tweede plaats worden een aantal technische inconsequenties verbeterd. Technische inconsequenties die het gevolg zijn van het niet stelselmatig in alle relevante wetten opnemen van wijzigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 juni 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 september 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 493 van 5 oktober 2004.


Kerngegevens

ingediend

25 augustus 2003

titel

Wijziging van een aantal wettelijke bepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en enige aanverwante terreinen, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (reparatie BZK-wetgeving 2003)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst


Documenten