29.251

Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instantiesDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de rechterlijk organisatie, de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en enige andere wetten waardoor beroep en hoger beroep in belastingrechtspraak mogelijk worden. Hierdoor wordt in alle belastingzaken beroep bij de rechtbank, hoger beroep bij het gerechtshof en beroep in cassatie bij de Hoge Raad mogelijk.

Met dit voorstel wordt ook de AWR aangepast zodat de systematiek beter aansluit bij de Algemene Wet bestuursrecht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 oktober 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 december 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 oktober 2003

titel

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van beroep bij de rechtbank, alsmede van hoger beroep bij het gerechtshof, in belastingzaken (Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding


Documenten