28.443

Herzieningswet Kadasterwet IDit wetsvoorstel moderniseert in de Kadasterwet, de Invoeringswet Kadasterwet, de Organisatiewet Kadasterwet, en enige andere wetten en wetboeken de wettelijke voorschriften voor de openbare registers voor registergoederen. Hierdoor worden de bestaande mogelijkheden voor het aanbieden en opslaan van stukken voor de openbare registers uitgebreid met aanbieding en opslag in elektronische vorm.

Met dit voorstel worden de kadasters aangepast aan de eisen van de informatiesamenleving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 december 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 februari 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 107 van 8 maart 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 416 van 25 augustus 2005.


Kerngegevens

ingediend

21 juli 2004

titel

Wijziging van de Kadasterwet, de Invoeringswet Kadasterwet, de Organisatiewet Kadaster, enige andere wetten en enkele wetboeken in verband met een verdergaande toepassing van informatie- en communicatietechnologie bij de aanbieding van stukken ter inschrijving in de openbare registers voor registergoederen, het houden van die registers en de verstrekking van inlichtingen daaruit, alsmede in verband met enkele noodzakelijk gebleken technische aanpassingen en het stellen van aanvullende eisen aan het gebruik van elektronische handtekeningen (Herzieningswet Kadasterwet I)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en werkt voorzover betreffend artikel VII terug tot en met 1 juli 1993.


Documenten

8