29.800 I

Begrotingsstaat Huis der Koningin 2005Dit wetsvoorstel bevat de begrotingsstaat van uitgaven van het Huis der Koningin voor 2005.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 16 december 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 februari 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 180 van 7 april 2005.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2004

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2005

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten