29.800 VII

Begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2005Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2005 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 december 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 januari 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2004

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2005

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten