29.721

Reclame en sponsoring voor tabaksproductenDit wetsvoorstel implementeert de Europese richtlijn inzake de reclame en sponsoring van tabaksproducten (richtlijn 2000/33/EGPDF-document en rectificatiePDF-document hierop). Deze richtlijn heeft tot doel de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten ten aanzien van tabaksreclame en -sponsoring te harmoniseren.

Omdat in Nederland al een ruim verbod op tabaksreclame en -sponsoring geldt, hoeft de Tabakswet slechts op enkele punten in overeenstemming te worden gebracht met de richtlijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 oktober 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 augustus 2004

titel

Aanpassing van de Tabakswet, alsmede van artikel V, tweede lid, van de Wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Tabakswet (Stb. 201) aan richtlijn nr. 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 mei 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten (PbEU L 152)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten