29.250

Wijziging van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met de evaluatie van die wetDit wetsvoorstel strekt ertoe een aantal artikelen uit de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank (WVI) aan te passen. De wijzigingen vloeien voort uit de evaluatie van de WVI over de periode 1994 tot en met 1998.

Per 1 januari 1994 is de Informatiseringsbank verzelfstandigd tot het zelfstandig bestuursorgaan Informatie Beheer Groep (IB-groep). Het wetsvoorstel bevat de geactualiseerde inhoud van een eerder door de Tweede Kamer behandeld wetsvoorstel (27.527), dat op 21 juni 2001 door de minister is ingetrokken. Daarnaast zijn enkele onderwerpen toegevoegd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 14 oktober 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 november 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 oktober 2003

titel

Wijziging van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met de evaluatie van die wet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:

 • 1. 
  indien zij in werking treedt na 31 december en voor 1 mei van het daaropvolgend jaar, artikel I, onderdeel I, voor het eerst toepassing vindt in het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin deze wet in werking treedt;
 • 2. 
  in het artikel I, onderdeel A, de vermelding van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, onderscheidenlijk de Wet op het primair onderwijs worden ingevoegd op het tijdstip waarop de wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van de persoonsgebonden nummer is het onderwij (Stb. 2001, 681) voor die onderscheiden wetten in werking treedt;
 • 3. 
  artikel I, onderdeel G, onderdeel 5, in werking treedt op het tijdstip waarop de wet van 4 september 2003 tot wijziging van de Comptabiliteitswet houdende bepalingen inzake het beheer van liquide middelen van rechtspersonen en inzake de beheersing van het EMU-saldo voor zover dit saldo door het financieel beheer van deze rechtspersonen wordt beïnvloed (Eerste wijziging van de Comptabiliteitswet 2001) (Stb. 2003, 371) in werking treedt;
 • 4. 
  artikel I, onderdeel D, onderdeel 4, terugwerkt tot en met 23 januari 2004.

Documenten

6