27.527

Wijziging van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met de evaluatie van die wetDit wetsvoorstel wijzigt een aantal artikelen uit de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank (WVI). De wijzigingen vloeien voort uit de evaluatie van de WVI over de periode 1994 tot en met 1998.

Op basis van de onderzoeksresultaten hebben de onderzoekers een aantal aanbevelingen gedaan die liggen op het terrein van de bestuurlijke relaties tussen OCW en de IB-groep, de sturings- en verantwoordingsrelatie, de interne sturing van de IB-groep en het zogeheten werken voor derden. Een aantal aanbevelingen hebben geleid tot de voorgestelde wijzigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is bij brief van 21 juni 2001 (27.527 nr. 10)PDF-document ingetrokken door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De minister had ernstige bezwaren tegen twee aangenomen amendementen.

Op 20 oktober 2003 is het voorstel Wijziging van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met de evaluatie van die wet (29.250) door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingediend.


Kerngegevens

ingediend

27 november 2000

titel

Wijziging van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met de evaluatie van die wet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met dien verstande dat indien zij in werking treedt na 31 december en voor 1 mei van het daaropvolgende jaar, artikel I, onderdeel H, voor het eerst toepassing vindt in het kalenderjaar na de inwerkingtreding van deze wet

Indien de wet in werking treedt op of na het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 2 maart 2000 ingediende voorstel van wet houdende tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) (Kamerstukken I 2000/1, 27.034 nr. 216) tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt artikel IV "met ingang van de dag na de datum" vervangen door: met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum


Hoofdlijnen

Het wetsvoorstel bevat de volgende wijzigingen van de WVI:

  • tot de adviesfunctie van de Raad van Toezicht behoort niet een executieve bevoegdheid als ware hij een Raad van Bestuur;
  • tot nu toe deed de Raad een voordracht aan de minister, die vervolgens benoemde, nu is gekozen voor benoeming van de leden door de minister, de Raad gehoord;
  • de bevoegdheid tot (mede)oprichting en deelneming in rechtspersonen wordt ingeperkt door aan de oprichting of deelname toestemming door de minister te koppelen;
  • de jaarrekening wordt opgesteld door de Hoofddirectie, vastgesteld door de Raad van Toezicht en ter instemming bij de minister ingediend;
  • door het creëren van een leenfaciliteit en het toekennen van een jaarlijks bedrag voor kapitaalslasten wordt het mogelijk gemaakt grote investeringen door de jaren te spreiden.

Documenten

  • 6 juni 2001
    behandeling Handelingen TK 2000/2001, nr. 83: blz. 5276-5289