28.767

Registratie gegevens externe veiligheid inrichtingen, transportroutes en buisleidingenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet milieubeheer in verband met de invoering van een registratieplicht voor risicosituaties met gevaarlijke stoffen. Door deze registratieplicht moeten overheden risicogegevens over risicovolle situaties waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn melden aan een centraal openbaar register.

Het register geeft inzicht in de externe veiligheid rond inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, en transportroutes waarover, en buisleidingen waardoor zij worden getransporteerd. Het register wordt beheerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en geraadpleegd door zowel burgers, nabuurbedrijven, overheden en anderen op grond van belangstelling voor of betrokkenheid bij risicogegevens.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 december 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 september 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 januari 2003

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer (Registratie gegevens externe veiligheid inrichtingen, transportroutes en buisleidingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten