29.720

Het opnieuw instellen van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgevingDit wetsvoorstel strekt ertoe de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving opnieuw in te stellen. De commissie heeft tot taak om de regering en het parlement zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren over de inhoud en structuur van de wetgeving op het gebied van de waterstaatszorg.

In de Instellingswet van de commissie is bepaald dat de commissie zal ophouden te bestaan op 1 januari 2005. Op basis van een evaluatie-onderzoekPDF-document naar het werk van de commissie wordt nu voorgesteld de commissie opnieuw in te stellen voor twee jaar.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 23 november 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 december 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 augustus 2004

titel

Wijziging van de Waterstaatswet 1990 in verband met het opnieuw instellen van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van 1 januari 2005. Indien het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2004, treedt zij, onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2005


Documenten