29.733

Meer keuzevrijheid scholen bij inrichting van de onderwijstijdDit wetsvoorstel beoogt flexibilisering van de schooltijden voor basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Met dit wetsvoorstel krijgen scholen meer ruimte om, met instemming van de ouders en het personeel vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad, een rooster te plannen dat optimaal aansluit bij de eigen situatie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 30 juni 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 november 2005 als hamerstuk afgedaan, tezamen met het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 2005 (30.239).

De wet is opgenomen in Staatsblad 698 van 29 december 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 117 van 7 maart 2006.


Kerngegevens

ingediend

3 september 2004

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 ten behoeve van meer keuzevrijheid voor de scholen bij de inrichting van de onderwijstijd

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

  • afschaffen van het wettelijke voorschrift dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen geven (wel moeten scholen een evenwichtige verdeling van de activiteiten in acht nemen);
  • leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, waarvan de eerste vier jaren ten minste 3520 uur (gemiddeld 880 per schooljaar) en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uur (gemiddeld 940 uur per schooljaar);
  • speciaal onderwijs: leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar moeten in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, waarvan de eerste vier jaren ten minste 3520 uur (gemiddeld 880 per schooljaar) en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uur (gemiddeld 940 uur per schooljaar); voor kinderen jonger dan vier jaar (scholen voor auditief gehandicapten) blijft de norm van minimaal 880 uur onderwijs per schooljaar gelden; voor het onderwijs aan 13-jarigen en ouder blijft de onderwijstijd gehandhaafd op minimaal 1000 uur per schooljaar.


Documenten

13