Dit wetsvoorstel herstelt wetstechnische onvolkomenheden en brengt wijzigingen van ondergeschikte aard aan in een aantal wetten op het werkterrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het voorstel omvat onder meer herstel van verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en wetswijzigingen waarbij een foutief artikel- of lidnummer wordt genoemd.

Daarnaast wordt in de Wet medezeggenschap onderwijs een zin toegevoegd. Deze zin maakte deel uit van het door de Tweede Kamer aanvaarde wetsvoorstel Invoering van lumpsumbekostiging in het primair onderwijs (29.736), maar is per abuis niet opgenomen in het wetsvoorstel zoals dat door de Eerste Kamer is aanvaard.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 13 oktober 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 november 2005 als hamerstuk afgedaan, tezamen met het wetsvoorstel Meer keuzevrijheid scholen bij inrichting van de onderwijstijd (29.733).

De wet is opgenomen in Staatsblad 697 van 29 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

12 september 2005

titel

Wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten in 2005 (Reparatiewet OCW 2005)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

1

Deze wet treedt met uitzondering van de artikelen VIII, onderdelen Da en Db, XII, onderdelen Ea en Eb, XIII, onderdelen Aa en Da, en XX in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:

  • a. 
    de artikelen IV, XIV, onderdeel B, en XV, onderdeel A, terugwerken tot en met 1 juli 2004,
  • b. 
    de artikelen VIII, onderdelen C en D, IX, X, onderdelen A en C, XI, XII, onderdelen B tot en met E, en XIII, onderdelen G en K, werken terug tot en met 1 augustus 2005, en
  • c. 
    artikel XVII terugwerkt tot en met 29 april 2004.

2

Artikel VIII, onderdelen Da en Db, en artikel XII, onderdelen Ea en Eb, treden in werking met ingang van 8 maart 2006

3

Indien deze wet op een eerder tijdstip in werking treedt dan de wet van 8 september 2005, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs om meer ruimte te scheppen voor samenwerking tussen in die wetten geregelde onderwijsinstellingen (Stb. 2005, ***), treedt artikel XIII, onderdelen Aa en Da, in werking met ingang van het tijdstip waarop voormelde wet van 8 september 2005 in werking treedt.

4

Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na het tijdstip waarop de wet van 8 september 2005, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs om meer ruimte te scheppen voor samenwerking tussen in die wetten geregelde onderwijsinstellingen (Stb. 2005, ***), in werking treedt, treedt artikel XIII, onderdelen Aa en Da, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met het tijdstip waarop voormelde wet van 8 september 2005 in werking is getreden.

5

Artikel XX treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de in artikel XX, aanhef, genoemde wet wordt geplaatst.


Documenten

6