Dit wetsvoorstel wijzigt in verband met het verstrijken van de geldigheidsduur op 23 juli 2002 van het Verdrag tot oprichting Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS-verdrag) een aantal wetten ter uitvoering van het verdrag en trekt een aantal wetten in.

Het gaat hierbij om de Wet vrachtpijzen vervoer van kolen en staal, de Wet uitvoering aanbevelingen artikel 63, derde lid, EGKS-verdrag en de Wet houdende regeling van gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken en beschikkingen van de Europese Gemeenschappen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 16 december 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 februari 2005 als hamerstuk afgedaan.

  • 2. 


Kerngegevens

ingediend

23 augustus 2004

titel

Intrekking en wijziging van enige wetten in verband met het verstrijken van de geldigheidsduur van het EGKS-verdrag (Intrekking EGKS-wetgeving)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

4