28.746

Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk WetboekDit wetsvoorstel strekt tot vaststelling van titel 7.13 van het Burgerlijk Wetboek, waarin de regeling met betrekking tot de personenvennootschappen is geregeld. De nieuwe titel vervangt de huidige negende titel van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek die betrekking heeft op de maatschap, en van de derde titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Koophandel, waarin de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap geregeld zijn.

De meest in het oog springende vernieuwing is de mogelijkheid dat, indien de vennoten daarvoor kiezen, een openbare vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft. Het wetsvoorstel brengt voorts onder andere de regeling van de maatschap en de andere personenvennootschappen, die thans over twee wetboeken zijn verspreid, samen in één geïntegreerde regeling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 28.746, A) is op 25 januari 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De minister van Veiligheid en Justitie heeft dit wetsvoorstel bij brief van 15 december 2011 ingetrokken (EK 28.746 / 31.065, D).


Kerngegevens

ingediend

24 december 2002

titel

Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

de inwerkingtreding wordt bij Invoeringswet (31.065) geregeld


Documenten

39