31.065

Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk WetboekDit wetsvoorstel regelt de aanpassing van en de invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (28.746). De vennootschap onder firma, openbare maatschap en stille maatschap komen te vervallen en worden vervangen door een openbare vennootschap. Naast de aanpassing van een aantal wetten om de invoering soepel te laten verlopen, wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal onderdelen te wijzigen om de uitvoerbaarheid te vergroten.

Met dit voorstel wordt het ook mogelijk dat bij vereffening van het vermogen van de vennootschap de vennootschap na ontbinding wordt voortgezet door één van de vennoten als eenmanszaak. Verder wordt, onder voorwaarden, de voortzetting van de vennootschap mogelijk in gevallen dat bij een vennootschap met twee vennoten er één overlijdt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.065, A) is op 15 december 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De minister van Veiligheid en Justitie heeft dit wetsvoorstel bij brief van 15 december 2011 ingetrokken (EK 28.746 / 31.065, D).


Kerngegevens

ingediend

6 juni 2007

titel

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet en de wet van [_] tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Stb. [_]) treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

32