29.658

Wet toezicht accountantsorganisatiesDit wetsvoorstel regelt toezicht op de accountantsorganisaties en de individuele accountants, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de reeds bestaande structuren van de beroepsorganisaties, namelijk het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (het NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (de NOvAA).

De op initiatief van de overheid opgelegde normering van het handelen van de accountant kan op deze manier in beginsel beperkt blijven.

Het vormgeven van onafhankelijk publiek toezicht op het handelen van de accountant waarborgt het gedeelde belang dat de samenleving en de beroepsgroep van accountants hebben in een breed gedragen maatschappelijk vertrouwen in de (functie van) de accountant.

Om het publieke belang van een breed en gerechtvaardigd vertrouwen in de oordelen van de accountant te waarborgen, voorziet dit wetsvoorstel tevens in de mogelijkheid om daar waar nodig (actiever dan voorheen) in te kunnen grijpen in de door het NIVRA en de NOvAA gestelde regels in het kader van hun verordenende bevoegdheid als openbaar lichaam (zelfregulering).

Het voorstel gaat tevens nader in op het publiek onafhankelijk toezicht op accountantsorganisaties door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 28 juni 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 januari 2006 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

22 juni 2004

titel

Wet toezicht accountantsorganisaties

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Voor de introductie van publiek onafhankelijk toezicht zijn onder meer richtinggevend:

  • Het op 16 maart 2004 gepubliceerde voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de wettelijke accountantscontrole van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen en tot wijziging van de richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (COM/2004/0177 definitief), ter vervanging van richtlijn nr. 84/253/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 april 1984 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag inzake de toelating van personen, belast met de controle van boekhoudbescheiden (PbEG L 126, hierna: Achtste Richtlijn Vennootschapsrecht) richtinggevend voor de introductie van publiek onafhankelijk toezicht.
  • de Sarbanes-Oxley Act van 30 juli in de Verenigde Staten


Documenten