29.737

Wet uitvoering IAS-verordening, IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijnDit wetsvoorstel regelt de implementatie van de IAS-verordening (Verordening 1606/2002, PbEG L 243)PDF-document de IAS 39-richtlijn (Richtlijn 2001/65, PbEG L 283)PDF-document en de moderniseringsrichtlijn (Richtlijn 2003/51, PbEG L 178)PDF-document door wijziging van titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Titel 9 bevat de voorschriften voor de jaarverslaggeving. De verordening en de richtlijnen beogen het jaarrekeningsrecht in de EU verder te harmoniseren door aansluiting te zoeken bij de International Accounting Standards (IAS).

Dit biedt de gebruikers van de jaarrekening een hogere graad van internationale transparantie en vergelijkbaarheid. De maatregelen vergemakkelijken bovendien de toegang tot de Europese kapitaalmarkten. Daarnaast wordt artikel 2:117 BW gewijzigd, waardoor de accountant de gelegenheid krijgt om in de algemene vergadering van aandeelhouders uitleg te geven over zijn werk ten aanzien van de jaarrekening en de achtergronden van de accountantsverklaring. Deze wijziging is door het kabinet toegezegd als reactie op de code-Tabaksblat (corporate governance code).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 maart 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juli 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 september 2004

titel

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (Pb EG L 243), van Richtlijn nr. 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële instellingen (Pb EG L 283), en van Richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen (Pb EG L 178) (Wet uitvoering IAS-verordening, IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten