29.851

Intrekking van de Absintwet 1909 (Stb. 402)Dit wetsvoorstel trekt de Absintwet 1909 (Stb. 402) in.

Met dit voorstel wordt het verbod absint in te voeren, te vervoeren, te vervaardigen, te verkopen, af te leveren of ten verkoop of ter aflevering voorhanden te hebben, opgeheven.

De handelsbelemmering die de Absintwet met zich meebrengt, is niet langer gerechtvaardigd uit hoofde van de bescherming van de volksgezondheid, omdat gebleken is dat absint behalve thujon en alcohol geen andere voor de volksgezondheid schadelijke stoffen bevat. Voor zowel het thujongehalte als het alcoholgehalte zijn regels van kracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 3 maart 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 april 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 november 2004

titel

Intrekking van de Absintwet 1909 (Stb. 402)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten