29.619

Wijziging samenstelling budget, wijziging aanvraagprocedures, nadere regels met betrekking tot intergemeentelijke afstemming en enkele andere wijzigingen van de Wet stedelijke vernieuwingDit wetsvoorstel wijzigt de Wet stedelijke vernieuwing.

Het voorstel bevat wijzigingsvoorstellen ten behoeve van het tweede investeringstijdvak stedelijke vernieuwing (ISV) (2005 tot en met 2009).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 1 maart 2005 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 april 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 juni 2004

titel

Wijziging van de Wet stedelijke vernieuwing (wijziging samenstelling budget, wijziging aanvraagprocedures, nadere regels met betrekking tot intergemeentelijke afstemming en enkele andere wijzigingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet


Hoofdlijnen

De wijzigingen betreffen:

  • Reikwijdte en definitie van stedelijke vernieuwing
  • Minister belast met de coördinatie van het Grotestedenbeleid (GSB)
  • Het ISV en de derde GSB-periode
  • Voorwaarden om voor investeringsbudget in aanmerking te komen
  • Intergemeentelijke afstemming
  • Verlening en vaststelling van het investeringsbudget
  • Geheel of gedeeltelijk weigeren van de verlening van investeringsbudget
  • Bodemsaneringsbeleid in het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
  • Andere subsidies dan investeringsbudget

Documenten