29.666

Initiatiefvoorstel-Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt Verplichting voor scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenlevingDit initiatiefvoorstel van de leden mw. Hamer (PvdA), Dijsselbloem (PvdA) en mw. Kraneveldt (LPF) wijzigt de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs.

Met dit voorstel wordt de essentiële rol die het onderwijs kan vervullen in de sociale integratie van jongeren, wettelijk verankerd. De verlangde bijdrage aan integratie komt in ieder geval tot uitdrukking in het taalonderwijs en het wegwerken van taalachterstanden, het voorbereiden op burgerschap en de ontmoeting met andere culturen die in Nederland voorkomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 21 juni 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 november 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 678 van 22 december 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 36 van 31 januari 2006.


Kerngegevens

ingediend

24 juni 2004

titel

Voorstel van wet van de leden Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt houdende opneming in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs van de verplichting voor scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • van scholen mag worden geëist dat ze in het schoolplan / de schoolgids vastleggen wat hun beleid is ten aanzien van de Nederlandse taal en op welke wijze leerlingen met een taalachterstand worden bijgespijkerd in de Nederlandse taal;
  • burgerschap moet onderdeel worden van de kerndoelen van het funderend onderwijs in de zin dat leerlingen kennisnemen van normen, waarden en gebruiken in Nederland;
  • op alle scholen zou sprake moeten zijn van ontmoeting met leeftijdgenoten van andere culturen die in Nederland leven.


Documenten

16