29.880

Toelating experimenten op het gebied van kwalificaties en opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijsDit wetsvoorstel wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs waardoor experimenten op het gebied van kwalificaties en opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) mogelijk worden.

Met dit voorstel wordt de kwalificatiestructuur vereenvoudigd waardoor de aansluiting met het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), mbo en het hoger beroepsonderwijs (hbo) en de opleidingen binnen het mbo en van opleidingen educatie op beroepsopleidingen verbeterd. Ook wordt voortijdig schoolverlaten voorkomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 10 maart 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 april 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 203 van 26 april 2005.


Kerngegevens

ingediend

19 november 2004

titel

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake experimenten op het gebied van kwalificaties en opleidingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met dien verstande dat de Wet voor het eerste van toepassing is op opleidingen in het studiejaar 2005-2006.


Documenten

6