29.494

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie (evaluatie)Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de orgaandonatie (WOD) om het aanbod van geschikte donororganen te bevorderen.

Voor deze wijziging is onder meer gebruik gemaakt van het rapport van de Coördinatiegroep Orgaandonatie (CG), dat naar aanleiding van praktijkervaringen met de Wet op de Orgaandonatie werd uitgebracht. Het voorstel kan dan ook mede gezien worden als het sluitstuk van het plan van aanpak orgaandonatie, waarmee diverse maatregelen getroffen zijn om het aanbod van donororganen te bevorderen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 19 april 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 juni 2006 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

2 april 2004

titel

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie (evaluatie)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

  • het is verplicht om bij ieder overlijdensgeval het register te raadplegen, tenzij al duidelijk is dat de betreffende persoon medisch gezien niet in aanmerking komt als donor;
  • bij een overlijdensgeval moet een formulier worden ingevuld waarin verslag wordt gedaan van de wijze waarop de regels van de WOD en het ziekenhuisprotocol zijn nageleefd;
  • taken als het raadplegen van het Donorregister en het leggen van contact met het orgaancentrum mogen worden gedaan door een donatiefunctionaris;
  • het Donorregister mag al geraadpleegd worden wanneer een gerede kans bestaat dat een persoon binnen afzienbare tijd zal overlijden, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk na het intreden van de dood;
  • als een overledene zelf toestemming heeft gegeven voor orgaandonatie, is er geen toestemming van anderen meer vereist;
  • het wordt mogelijk om nieuwe ingezetenen aan te schrijven ten behoeve van registratie in het Donorregister, en om mensen die nog niet eerder een aan hen toegezonden registratieformulier hebben geretourneerd, opnieuw te benaderen.


Documenten