29.706

Uitvoering Protocol bij het Internationaal Verdrag betreffende de instelling van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olieDit wetsvoorstel wijzigt de Wet schadefonds olietankschepen (24.474) in verband met de uitvoering van het Protocol tot instelling van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie (Trb. 2004, 196)PDF-document. Het betreft de schadeafwikkeling van ernstige ongevallen met olietankschepen.

Door dit Protocol krijgt het internationaal schadevergoedingsfonds ter bescherming van slachtoffers tegen de gevolgen van ongevallen met olietankschepen een aanvullend Fonds met een limiet van ongeveer € 900,-. Daarnaast wordt ook de Wet aansprakelijkheid olietankschepen (24.473) aangepast.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 maart 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 april 2005 als hamerstuk afgedaan, tesamen met het wetsvoorstel Goedkeuring Protocol bij het Internationaal Verdrag betreffende de instelling van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie (29.705) (R1766).


Kerngegevens

ingediend

22 juli 2004

titel

Uitvoering van het op 16 mei 2003 te Londen tot stand gekomen Protocol bij het Internationaal Verdrag betreffende de instelling van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, 1992, alsmede aanpassing van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie
  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten