29.707

Bevordering doorstroming in voor studenten bestemde woonruimteDit wetsvoorstel wijzigt artikel 274 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Met dit voorstel wordt geprobeerd het tekort aan studentenhuisvesting terug te dringen door de doorstroming van ex-studenten naar de reguliere woningmarkt te bevorderen.

Artikel 274, derde lid van het Burgerlijk Wetboek, dat nader invulling geeft aan de opzeggingsgrond 'dringend nodig hebben voor eigen gebruik', wordt aangevuld met een nieuw, vierde lid, waarin wordt bepaald dat onder dringend eigen gebruik ook is begrepen het dringend nodig hebben van een studentenwoning om deze opnieuw aan een student te kunnen verhuren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 1 november 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van GroenLinks stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 mei 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

3 augustus 2004

titel

Wijziging van artikel 274 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (teneinde doorstroming in voor studenten bestemde woonruimte te bevorderen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

12