Dit wetsvoorstel brengt de meststoffenwet in overeenstemming met de Europese regelgeving en beperkt de verontreiniging van de bodem en het water door meststoffen, in het bijzonder stikstof en fosfaat.

Met dit voorstel wordt het stelsel van regulerende mineralenheffingen vervangen door een stelsel van gebruiksnormen. Een regeling voor bestuurlijke boetes is opgenomen in het voorstel, strafbaarstelling bij overtreding van de gebruiksnormen is geregeld via de Wet op de economische delicten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 juni 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 september 2005 zonder stemming aangenomen.

Dit voorstel is gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel Vereenvoudiging productierechten (30.004) .


Kerngegevens

ingediend

10 december 2004

titel

Wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • De vervanging het stelsel van regulerende mineralenheffingen door een stelsel van gebruiksnormen vindt plaats naar aanleiding van het op 2 oktober 2003 voor het Europese Hof van Justitie gewezen arrest in de inbreukprocedure van de Commissie tegen Nederland betreffende de invoering van de Nitraatrichtlijn (zaak C-322/00PDF-document).
  • Door middel van de gebruiksnormen wordt ook invulling gegeven aan de verplichting tot normering van het gebruik van fosfaathoudende meststoffen zoals onder andere opgenomen in de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG, PbEG L327).
  • De strafbaarstelling via de Wet op de economische delicten is geregeld naar aanleiding van het Kaderbesluit 2003/80/JBZPDF-document van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PbEG L29).
  • De Meststoffenwet 1947 wordt ingetrokken.

Documenten