30.105 IIB

Wijziging begrotingsstaat Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman, Kanselarij der Nederlandse Orden, kabinet Gouverneur Nederlandse Antillen, kabinet Gouverneur Aruba 2005 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2005 van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van het kabinet van de Gouverneur van Aruba voor 2005.


Stand van zaken

Het voorstel is op 30 juni 2005 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 september 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 173 van 4 april 2006.


Kerngegevens

ingediend

3 mei 2005

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten