30.124

Invoerings- en aanpassingswet ZorgverzekeringswetDit wetsvoorstel wijzigt de overige regelgeving in verband met de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet en enige daarmee samenhangende wetten.

Met dit voorstel worden de Ziekenfondswet (Zfw), de Wet op de toegang tot de ziektekostenverzekeringen 1988 (Wtz 1998) en de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden (Wet MOOZ) ingetrokken. Daarnaast wordt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten op een aantal punten aangepast.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 30 juni 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, Groep Wilders, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor.

De behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 27 september 2005. Het voorstel is op 4 oktober 2005 na hoofdelijke stemming met 42 stemmen voor en 23 stemmen tegen (de aanwezige leden van PvdA, GroenLinks en SP ) aangenomen. De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ingediende motie-Slagter-Roukema (SP) c.s. inzake de mogelijkheden van gemeenten om betalingsproblemen van onverzekerden op te lossen (EK 30.124, E) is op 4 oktober 2005 aangehouden. Deze motie is komen te vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

23 mei 2005

titel

Invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

27