29.982

Wijziging van de Warenwet in verband met implementatie van richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheidDit wetsvoorstel implementeert richtlijn 2001/95/EGPDF-document inzake algemene productveiligheid (APV richtlijn) (PbEG L 11) en vervangt de algemene productveiligheidsrichtlijn nr. 92/59/EEGPDF-document (PbEG L 228). Deze richtlijn is later gewijzigd in richtlijn nr. 2001/95/EGPDF-document (PbEG L 11).

De richtlijn beschermt de consument door het op de markt brengen van onveilige producten binnen de EU te verbieden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 30 juni 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 september 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 februari 2005

titel

Wijziging van de Warenwet met het oog op de implementatie van richtlijn nr. 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (PbEG L 11)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

De nieuwe productveiligheidsrichtlijn (APV) onderscheidt zich van richtlijn 92/59/EG op de volgende punten:

 • de richtlijn heeft een grotere reikwijdte gekregen en is nu ook van toepassing op producten die geschikt zijn om door de consument te worden gebruikt zonder

  specifiek voor hem te zijn bestemd. Tevens is de richtlijn van toepassing op

  producten die aan de consument in het kader van de dienstverlening ter beschikking worden gesteld;

 • de richtlijn introduceert een meldingsplicht voor het bedrijfsleven van

  onveilige producten aan de autoriteiten;

 • de richtlijn geeft een wettelijke status aan Europese normen die door de

  Europese Commissie zijn aangewezen als normen waarvan de inachtneming een

  vermoeden van overeenstemming met de eisen van de richtlijn oplevert;

 • de richtlijn introduceert nauwere samenwerkingsverplichtingen voor de

  handhavende diensten op o.m. het gebied van informatie uitwisseling.

  Met de wijziging van de Warenwet wordt de implementatietermijn van 15 januari 2004 van de APV richtlijn overschreden maar deze overschrijding brengt naar verwachting geen gevolgen met zich mee aangezien ook de huidige Warenwet een adequate bescherming kent van de veiligheid en gezondheid van de consument.Documenten