30.118

Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (IWIA)Dit wetsvoorstel regelt een groot aantal zaken die verband houden met het wetsvoorstel Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (30034). Dit voorstel voorziet in een geheel nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Zo bevat dit voorstel het overgangsrecht met betrekking tot de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Daarnaast wordt via dit voorstel de financiering van de Wet WIA en van de WAO vanaf het moment van inwerkingtreding van de Wet WIA geregeld, alsmede de mogelijkheid voor de werkgever om in het kader van die beide wetten zelf het risico van de betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering te dragen. De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (de Wet REA) wordt bij dit voorstel ingetrokken. Een aantal instrumenten uit de Wet REA wordt opgenomen in andere wetten. De technische aanpassingen van wetgeving in verband met het wetsvoorstel WIA worden opgenomen in een afzonderlijk wetsvoorstel, het wetsvoorstel Aanpassingswet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 30 juni 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, Groep Wilders, VVD, CDA, SGP en LPF stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 1 november 2005. Tijdens de behandeling is de Motie-Westerveld (PvdA) c.s. inzake openstelling van de instrumenten premiekorting en no-riskpolis voor arbeidsgehandicapte werkzoekenden die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen (EK 30.034 / 30.118, G) ingediend.

De Eerste Kamer heeft deze motie op 8 november 2005 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, SP, GroenLinks en OSF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 november 2005 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, GroenLinks en SP stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 573 van 22 november 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 619 van 8 december 2005.

Wijziging schattingsbesluit is opgenomen in Staatsblad 621 van 8 december 2005.

Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (30.034).


Kerngegevens

ingediend

17 mei 2005

titel

Regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

29