30.300 XV

Begrotingsstaat Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2006Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2006 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 december 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft op 7 februari 2006 een debat met het thema "Arbeidsmarkt en onderwijs" gevoerd met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tijdens dit debat zijn de Motie-Van Driel (PvdA) c.s. inzake een prikkel voor jongeren zonder werk en zonder startkwalificatie door verlenging van een leer- en werkplicht (EK 30.300 XV, C) en de Motie-Klink (CDA) c.s. inzake het inkomensafhankelijk maken van de arbeidskorting als instrument om arbeidsparticipatie te bevorderen (EK 30.300 XV, D) ingediend. Deze moties zijn op 14 februari 2006 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen.

Het wetsvoorstel zelf is op 7 februari 2006 zonder stemming door de Eerste Kamer aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2005

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2006

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten

19