30.200

Technische herstelwet 2005 belastingwettenDit wetsvoorstel bevat wijzigingen van technische aard in verschillende fiscale wetten. Er worden foutieve verwijzingen hersteld en teksten worden terminologisch op elkaar afgestemd.

Met dit voorstel wordt voorkomen dat de wettekst tot onduidelijkheden leidt.

In het Besluit van 4 april 2005 (CPP2005/318MPDF-document) is goedgekeurd dat de regels die voor nieuwe unit-linked-lijfrenten gelden ook mogen worden toegepast bij de vormgeving van pré-Brede-herwaarderingslijfrenten. In dat besluit is ook aangekondigd dat deze goedkeuring in wetgeving zal worden neergelegd. In dit wetsvoorstel is daarom tevens een wijziging opgenomen van de Invoeringswet Wet IB 2001.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 13 oktober 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 november 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 603 van 1 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

22 augustus 2005

titel

Wijziging van belastingwetten en enige andere wetten in verband met noodzakelijk technisch herstel (Technische herstelwet 2005)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met dien verstande dat:

 • a. 
  artikel III, onderdeel B, eerste lid, en onderdeel C, terugwerken tot en met 11 maart 2004;
 • b. 
  artikel I, artikel III, onderdeel B, tweede lid, en onderdeel D, artikel V, onderdelen A en C, artikel VI, artikel VIII, artikel XI, onderdelen A en B, artikel XII, onderdelen A, C, D en E, en artikel XIII, onderdeel B, terugwerken tot en met 1 januari 2005;
 • c. 
  artikel IX, onderdeel B, terugwerkt tot en met 13 mei 2005;
 • d. 
  artikel VII en artikel IX, onderdeel A, terugwerken tot en met 1 juli 2005;
 • e. 
  artikel X, artikel XII, onderdeel B, en artikel XVI in werking treden met ingang 1 januari 2006.
 • f. 
  artikel 12a, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1969 niet van toepassing is bij het begin van het kalenderjaar 2006.

Documenten

8