30.199

Afschaffing lesgeld voor 16 en 17 jarigenDit wetsvoorstel wijzigt de Les- en cursusgeldwet (LCW), de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten (WTOS) en de Wet studiefinanciering 2000 waardoor in het voortgezet onderwijs en voor leerlingen van 16 en 17 jaar in het beroepsonderwijs het lesgeld afgeschaft kan worden.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de Motie-De Nerée tot Babberich c.s. om lesgeld af te schaffen voor 16- en 17- jarigen voortgezet onderwijs en beroepsopleidende leerweg mbo (TK 30.105 nr. 7). Met het afschaffen van het lesgeld wordt ook de bijbehorende tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage overbodig. Deze tegemoetkoming wordt ook afgeschaft.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 november 2005 met algemene stemmen aangenomen bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 november 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 641 van 20 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

19 augustus 2005

titel

Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met afschaffen lesgeld in het voortgezet onderwijs alsmede voor deelnemers van 16 en 17 jaar in het beroepsonderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2005 met uitzondering van artikel III, onderdeel A, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2006


Documenten

8